Mobings mācību iestādēs

Mobinga raksturojums

Parasti mobingu iedala tiešā (piemēram, apsaukāšana vai fiziska vardarbība), netiešā formā (piemēram, baumu izplatīšana vai ignorēšana) un kibermobingā (piemēram, nesaskaņota foto augšupielāde interneta sociālajos tīklos vai dalīšanās ar privātu informāciju, lai par kādu ņirgātos). Vienreizēja ņirgāšanās vai agresīva uzvedība nav mobings, taču šādas darbības var ar laiku pāraugt arī mobingā.

Mobings pilda sociālo funkciju, tas rodas vai tiek veikts, lai nostiprinātu nesamērīgu spēka sadali kādā sociālajā grupā vai kopienā. Tā mērķis ir iedibināt hierarhiju, ko veido uz spēku balstītas attiecības, kurās viena persona vai personu grupa ieņem spēcīgāku pozīciju nekā visi pārējie. Neviens nav pasargāts no mobinga, jo par iemeslu tam var tikt izmantoti tādi faktori kā cietušā dzimums, vecums, rase, reliģiskā piederība vai uzskati, socioekonomiskais statuss, valoda, fiziskais izskats vai spējas, intelektuālās spējas, seksuālā orientācija un citi.

(Avots: https://enciklopedija.lv/skirklis/93089-mobings)

Zvani psihologam: Uzticības tālrunis 116111
Raksti psihologam:
Pusaudžu resursu centrs +371 29164747
Zvani: Valsts Policija 110
Ziņo par pārkāpumu internetā: https://drossinternets.lv/

Lūgums aizpildīt aptauju, lai noskaidrotu Jūsu viedokli par mobingu skolas vidē.