Privātuma politika

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai – datu subjektam, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.


Personas datu pārzinis
Personas datu pārzinis ir biedrība “Morfejus” (turpmāk – Biedrība),
Reģ. Nr.: 40008300196, tālrunis: +371 20084427, e-pasts: info@morfejus.lv.
Biedrības kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir
info@morfejus.lv. vai aleksandra.tudvaseva@morfejus.lv


Vispārīgie noteikumi

 1. Šajā privātuma politikā ir vispārīgi aprakstīts, kā Biedrība veic personas datu apstrādi un aizsardzību mājaslapas ietvaros. Detalizētāka informācija par personas datu apstrādi un aizsardzību ir aprakstīta līgumos, iekšējos normatīvajos aktos un personu datu apstrādes noteikumos.
 2. Biedrība piemērojamo normatīvo aktu ietvaros nodrošina personas datu konfidencialitāti un ir īstenojusi atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušas pazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.
 3. Biedrība personas datu apstrādei var izmantot personas datu apstrādātājus. Šādos gadījumos Biedrība veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādi personas datu apstrādātāji veic personas datu apstrādi saskaņā ar Biedrības norādēm un atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, un pieprasa atbilstošu drošības pasākumu veikšanu.

  Personas datu kategorijas
 4. Personas dati tiek vākti gan no datu subjekta, gan ārējiem avotiem, piemēram, no Biedrības rīcībā esošajām datu bāzēm un reģistriem. Personas datu kategorijas, kuras Biedrība lielākoties, bet ne tikai, vāc un apstrādā, ir:
  4.1. identifikācijas dati – vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums;
  4.2. kontaktinformācija – adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;
  4.3. profesionālie dati – izglītība, amats, darba vieta;
  4.4. īpašās kategorijas personas dati;
  4.4.1. dati, kas iegūti un/vai radīti, pildot normatīvajos aktos paredzētus pienākumus;
  4.4.2. dati par apmierinātību – datu subjekta apmierinātība.

  Personas datu apstrādes nolūks un tiesiskais pamats
 5. Biedrība veic personas datu apstrādi:
  5.1. lai nodrošinātu dokumentu apriti Biedrībā;
  5.2. lai apzinātu Biedrības biedrus un interesentus, tai skaitā informētu par jaunumiem, veiktu aptaujas u.c.;
  5.3. lai nodibinātu un uzturētu līgumattiecības;
  5.4. sabiedrības informēšanas nolūkos;
  5.5. Biedrības tīmekļa vietnes uzturēšanai un darbības uzlabošanai;
  5.6. Biedrības biedru un/vai Biedrības interešu aizsardzībai un pārstāvēšanai.
 6. Personas datu apstrādes tiesiskais pamats:
  6.1. līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc datu subjekta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
  6.2. normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu Biedrībai saistošos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus;
  6.3. saskaņā ar datu subjekta piekrišanu;
  6.4. likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai īstenotu no Biedrības un datu subjekta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Biedrības leģitīmās intereses.
 7. Biedrības leģitīmās intereses ir:
  7.1. nodrošināt līguma saistību izpildi;
  7.2. saglabāt biedru un klientu pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk. kas veikti mutiski, telefoniski un tīmekļa vietnē;
  7.3. veikt klientu aptauju par Biedrības darbību;
  7.4. nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
  7.5. vērsties tiesībsargājošajās iestādēs savu tiesisko interešu aizsardzībai.

  Personas datu saņēmēji
 8. Personas dati var tikt nodoti saņēmējiem, piemēram:
  9.1. tiesībsargājošajām iestādēm pēc to pieprasījuma vai gadījumos, ja Biedrība aizsargā savas tiesiskās interesēs;
 9. Personas dati tiek apstrādāti Eiropas Savienībā/Eiropas Ekonomiskajā zonā (ES/EEZ).
 10. Personas dati tiek apstrādāti Maurēnu iela 6-10, Aizkrauklē, LV-5101.

  Glabāšanas periods
 11. Personas dati tiek apstrādāti tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūkam.
 12. Glabāšanas periods ir pamatots ar līgumu ar finansējuma sniedzēju (donoru), Biedrības leģitīmajām interesēm, piemērojamajiem normatīvajiem aktiem vai kamēr ir spēkā Biedrības klientu piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes tiesiskais pamats.
 13. Pēc tam, kad šajā privātuma politikā 13.punktā minētie apstākļi beidzas, personas dati tiek dzēsti.

  Datu subjekta tiesības
 14. Saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju par savu personas datu apstrādi Biedrībā.
 15. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem pieprasīt Biedrībai piekļuvi saviem personas datiem, tos papildināt, labot, dzēst vai ierobežot to apstrādi, tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, tajā skaitā iebilst pret personas datu apstrādi, ko Biedrība veic, pamatojoties uz Biedrības likumīgajām (leģitīmajām) interesēm, kā arī tiesības savu uz personas datu pārnesamību un piekrišanas savu personas datu apstrādes atsaukšanu.
 16. Iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv), ja
  uzskata, ka personas datu apstrāde pārkāpj tā tiesības un intereses saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 17. Biedrība ir tiesīgs veikt izmaiņas vai papildinājumus šajā privātuma politikā, publicējot privātuma politikas aktuālo versiju Biedrības tīmekļa vietnes sadaļā “Privātuma politika”.